כניסת מנויים

אין לך עדיין חשבון?

הצטרפו עכשיו - 14 יום חינם
whatsapp לייעוץ ותמיכה ב- whatsapp

תקנון גלישה באתר

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

 1. ברוכים הבאים לאתר yogaNow (אשר ייקרא להלן: “האתר“). אנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שתהיה לכם חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהמוצרים והשירותים השונים המסופקים ע”י האתר. אתר האינטרנט Yoganow.co.il הוקם על מנת לאפשר לאנשים להעצים את חייהם ולרכוש מיומנויות חדשות בתחום הגוף והנפש באימונים שונים כמו: יוגה, פילאטיס ,מדיטציה ועוד. האתר מספק: שיעורי יוגה, פילאטיס ,מדיטציה ועוד תחומים באיכות גבוהה. האתר נמצא בבעלות יוגה נאו בע“מ.
 2. מנכ“ל יוגה נאו בע“מ הינו עידו לוי. כתובתו הינה במושב כרם מהר“ל. ניתן לפנות אליו בכל עת דרך שירות הלקוחות של האתר בדוא”ל: support@yoganow.co.il, ובטלפון: 054-7072131 בימים א’- ה’ בין השעות 9:00 – 20:00, יום ו’ בין השעות 09:00 -13:00.
 3. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.
 4. לאתר נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.
 5. ניסוח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה.
 6. תנאי שימוש אלה חלים על כל המוצרים, השירותים האפליקציות והאתרים המוצעים על ידי Yoganow.co.il, כולל, האתר בגרסאות דיגיטליות או אלקטרוניות אחרות של פלטפורמת הזרמת וידאו לניידים, למסכים, לטלוויזיה באינטרנט ועוד.

  שימוש באתר והרשמה
 7. השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר, וכי האתר לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.
 8. מובהר כי המשתמש חייב להירשם לשירות על-פי הוראות הרישום של החברה ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, ובהקשר זה לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.
 9. באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה.

 10. בתהליך הרישום המשתמש יזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך. לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
 11. החברה רשאית ועשויה לעדכן את תעריף דמי המינוי או את מבנה המינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע את המינויים על כך. המינוי יהיה רשאי להפסיק במועד השינוי כאמור את הסכם המינוי שלו, או להמשיכו בתעריף ו/או במבנה החדש.
 12. על מנת למנוע שימוש וניצל לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבון המשתמש. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. במקרה של חשש ממשי לניצול לרעה של המנוי, בין היתר על ידי כניסה לאתר ממספר לא סביר של מכשירים שונים, החברה רשאית לחסום את הגישה של אותו המנוי. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים לחברה בנסיבות הענין.
 13. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
 14. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתרים, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.
 15. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 16. המנוי הינו לתקופה מתמשכת, והמשתמש יחוייב חודש בחודשו או פעם בשנה על פי סוג המינוי שבחר, אלא אם כן בוטל על ידי החברה, או על ידי המנוי באמצעות הודעה ברורה כמפורט בסעיף 17 להלן.
 17. מנוי רשאי לסיים את המינוי בכל עת באמצעות מתן הודעה ברורה בטלפון 054-7072131, או בכתב לדואר רשום ליוגה נאו בע“מ, ת.ד 289 כרם מהר“ל, מיקוד 308400, פנייה לשירות לקוחות באתר או דואר אלקטרוני לכתובת support@yoganow.co.il. בהודעת הביטול על המנוי לפרט את האימייל איתו נרשם. במקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, המינוי יסתיים לאחר 3 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הודעת הביטול. 

 18. לחברה שמורה הזכות לשנות את כמות התוכן ואת סוגי התוכן  של השירותים הזמינים  לקטגוריות שונות של משתמשים ומינויים, ועשויה להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים הזמינים לרשות מינויים בתשלום או לבעלי כניסת  גישה מוגבלת. מובהר כי מינויים ומשתמשים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.

 19. השירותים וכל  המוצרים הדיגיטליים בקשר לאתר ניתנים "as is" (כפי שהם). החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדית שידור אחרת. במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי והחברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם החברה מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן  באופן  זהה או דומה גם  בעתיד.

 20. החברה תספק גישה למינוי רק לאחר שהתשלום התקבל בחברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל  תשלום ממשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 21. מחירי המינויים וכניסות  הגישה המוגבלת יצוינו באופן ברור בדפי ההרשמה המקוונים או באופן אחר במהלך תהליך ההרשמה, ועשויים להשתנות מעת לעת. התשלום יהיו בשקלים חדשים, ועשויים אף להשתנות בשל מסים מקומיים שיחולו על המשתמש.

 22. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים  את המינוי או את כניסת  הגישה המוגבלת לכל משתמש אשר לפי שיקול דעתה, הפר את תנאי השימוש באתרים, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמש. המשתמש לא יהא זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.
 23. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתרים ו/או ביישומים, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אתרים, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 24. השימוש באתרים וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתרים וביישומים ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
 25. הרכישה של מנוי מהאתר תעשה בהתאם לתקני תשלום באמצעות כרטיסי אשראי נתוני תעשיית האבטחה (PCI DSS) מדיניות אבטחת מידע והוראות פרוצדוראליות.
  דרישות רישום כלליות
 26. אם אתה מספק מידע שאינו נכון, לא מדויק, או חלקי, או שיש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה אינו נכון, לא מדויק, או חלקי,החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש באתר (או כל חלק ממנו) בכל עת. תוכן האתר של yogaNow.co.il, מסופק לך "כפי שהוא" עבור המידע שלך ושימוש אישי בלבד ולא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת למטרות אחרות כלשהן ללא אישור בכתב. מלבד הזכויות המוענקות לך במפורש, yogaNow.co.il שומרת לעצמה את כל הזכויות בשרות ובתוכן.
 27. תוכל לגשת לאתר ולתוכן כזמינים עבורך לשימוש אישי,כפי שנועדו באמצעות הפונקציונליות הרגילה של השירות. גישה אל סרטונים באמצעות השירות לכל מטרה או בכל צורה שהיא, למעט הזרמה, אסורה במפורש. כאשר אתה צורך תוכן yogaNow.co.il,, הרזולוציה והאיכות של סרטוני yogaNow.co.il, שתקבל יהיה תלוי במספר גורמים, כולל סוג המכשיר בו אתה משתמש רוחב הפס שלך, אשר עשויים להשתנות במהלך הצפייה שלך. בעוד אנו שואפים לספק חוויית צפייה איכותית, אנו לא מבטיחים שום תוצאה לגבי הרזולוציה או האיכות של תוכן המוזרם ע“י yogaNow.co.il, אליך.
 28. על מנת להיות מסוגל להזרים או להוריד תוכן מהשירות ולהציג תוכן של yogaNow.co.il תצטרך להשתמש במחשב אישי, נגן מדיה נייד, או מכשיר אחר העונה על דרישות המערכת שאנו מעדכנים מעת לעת. המכשיר צריך להיות מסוגל לתקשר עם השירות. אנו עשויים לשנות את הדרישות של התקנים תואמים מעת לעת, ובמקרים מסוימים גם אם התקן הוא התקן תואם הוא עשוי להיות תלוי בתוכנה או במערכות שסופקו על-ידי יצרן ההתקן או צדדים שלישיים אחרים. כתוצאה מכך, מכשירים שהם מכשירים תואמים כעת עשויים להפסיק להיות מכשירים תואמים בעתיד.

  שירותים ומוצרים באתר
 29. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. האתר אינה נושאת בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.
 30. לאתר נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לאתר נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.
  

הצהרת בריאות
 31. פעילות גופנית, בכל הצורות שלה, עם או ללא שימוש בציוד כגון בלוקים, רצועות או כל ציוד אחר שיוצע על ידי מורים המלמדים באתר YogaNow היא פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, אתה מוזמן ומומלץ להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע, שמוצג בכל אחד מקטעי הוידאו. yogaNow.co.il, הוא לא ארגון רפואי ומדריכים או מורים מהאתר לא יכולים לתת לך ייעוץ רפואי או אבחון. כל ההצעות והערות הנוגעות לשימוש בציוד, תנוחות, מהלכים והוראות אינם נדרשים לביצוע על ידך והם מתבצעים רק כי בחרת בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו שום דבר המופיע בשירות לא יפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.
 32. בשימוש בשירות, אתה מצהיר כי אתה מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית.אתה מבין כי האחריות שלך היא לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על ידי השתתפות בשיעורים, קורסים, תכניות ופעילויות של החברה,, לא תעברו את הגבולות שלכם בזמן ביצוע פעילות זו, ותבחרו את רמת הפעילות המתאימה לכישורים שלכם וליכולות שלכם, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו / או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת המדריכים עשויים להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.
 33. אתה מוותר במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד החברה,, או כל אדם או ישות המעורבים yogaNow.co.il,, לרבות, ללא הגבלה, המנהלים, המורים, המדריכים, הקבלנים העצמאיים והפועלים מטעמה.
 34. התוכן של YogaNow, אינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 18, ועל ידי מתן מידע על עצמך ל yogaNow.co.il, אתה מאשר שאתה בן שמונה עשרה (18) ומעלה.עליך להיות לפחות בן 18 שנים כדי להפוך למנוי ולקנות שירותים. על ידי גלישה באתר אתה מצהיר ומאשר שאתה יכול מבחינה משפטית להיכנס לכל הסכמי רכישה עם yogaNow.co.il, ושותפיה, ספקים, סוכנים וספקי שירות שלה.


  הסמכה
 35. תכנים המוצעים על ידי yoganow הם למטרות מידע בלבד ולא מקנים לך זכאות הסמכה על ידי כל גוף ללמד יוגה או פילאטיס או מדיטציה. yogaNow.co.il, אינו חבר בכל גוף הקשור להסמכת מורים, ולכן אינו יכול להבטיח שתכנית הלימודים תעמוד בסטנדרטים שפותחו על ידי ארגונים כאלה. אתה מסכים לא להציג את עצמך בתור מורה מוסמך על בסיס השלמת קורסים, תוכן או תוכניות או להשתמש בשם של yogaNow.co.il כגוף הסמכה לצורך הוראה של יוגה פילאטיס, מדיטציה וכדומה.
  
זכויות קנייניות
 36. חומרים באתר, כולל, ללא הגבלה, שמות, לוגו, סימני מסחר, תמונות, טקסט, עמודות, גרפיקה, קטעי וידאו, תצלומים, איורים, יצירות אמנות, תוכנה ואלמנטים אחרים (ביחד,"חומר") מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו / או זכויות קניין רוחני אחרות שבבעלות ושליטה על ידי החברה, או על ידי צדדים שלישיים שהרשו או סיפקו את החומר שלהם ל yogaNow.co.il, אתה מאשר ומסכים שכל החומרים בשירות זמינים עבורך לשימוש אישי מוגבל ולא מסחרי בלבד. אלא אם צוין במפורש או בכל מקום אחר בשירות זה, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, למכור, להוריד, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא, או להשתמש בכל דרך אחרת לכל מטרה, על ידי כל אדם או ישות, ללא אישור מפורש מראש ובכתב. אינך רשאי להוסיף, למחוק, לעוות או לשנות את החומר באופן אחר.
  
סיום השעיה של חשבון

 37. אם החברה, קובעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אתה מפר תנאי כלשהו של הסכם זה, yogaNow.co.il רשאית: (1) להודיע לך, וכן (2) להשתמש באמצעים טכניים כדי לחסום או להגביל את הגישה או השימוש בשירות. בכל מקרה, אתה מסכים להפסיק באופן מיידי את הגישה או השימוש בכל דרך (או ניסיון לגשת לשירות או להשתמש בו), ואתה מסכים שלא לעקוף, למנוע או לעקוף מגבלות אלו, או לשחזר או לנסות לשחזר גישה זו או להשתמש. אם yogaNow.co.il, מסיים את חשבונך או משעה או מפסיק את הגישה שלך לשירות עקב הפרות של הסכם זה, לא תהיה זכאי לקבל זיכוי, החזר או הנחה או שיקול דעת אחר.

דחיה או הסרה של תוכן
 38. הינך מכיר בכך שהחברה, עשויה להסיר תוכן שפורסם בשירות, כי yogaNow.co.il, אינה אחראית להתנהגות או להערות של מורים ו / או סטודנטים ו / או מוסיקה בשירות, אך ל yogaNow.co.il, תהיה זכות (אך לא החובה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע מראש, לערוך, לסרב או להסיר כל תוכן או חלק ממנו הזמין באמצעות השירות, מכל סיבה שהיא.מבלי להגביל את האמור לעיל, ל- yogaNow.co.il, תהיה הזכות להסיר מהשירות כל תוכן המפר הסכם זה או אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של yogaNow.co.il,. אם אתה מודע לשימוש לרעה של השירות על ידי כל אדם, אנא הודע לנו .

  התנהגות אסורה ואבטחה
 39. אתה מסכים לא להשתמש בשירות כדי לפרסם או להעביר מידע אחר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות, תגים או חומרים אחרים (להלן בנפרד או ביחד,"תוכן" ) אשר: מפריע לשירות או משבש אותו או שהוא בניגוד לאינטרסים של החברה.
 40. בעת ההרשמה לאתר, תידרש לבחור סיסמה ושם משתמש, וייתכן שתתבקש לתת מידע נוסף בנוגע לחשבונך, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך.אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה ומידע החשבון שלך, ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת הסיסמה או החשבון שלך. אתה מסכים מיד להודיע לחברה, על שימוש לא מורשה של הסיסמה או החשבון שלך או כל הפרה אחרת של אבטחה, וכן הקפד לצאת מהחשבון בסוף כל הפעלה. כל רישום הוא עבור משתמש יחיד בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש בדף הרישום. לעולם אינך רשאי להשתמש בחשבון של חבר אחר ללא אישור מראש מ- yogaNow.co.il, . yogaNow.co.il, לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו עקב אי-עמידה בהסכם זה.
  

שיתוף חומרים
 41. באפשרות המשתמש לשתף את החומרים שהעלה לאתר עם משתמשים אחרים באתר וכן באמצעות רשתות חברתיות באמצעות פונקציות שיתוף, כפי שיסופקו ע”י האתר מעת לעת.
 42. פונקציית שיתוף החומרים על ידי המשתמשים מיועדת למטרת שיתוף החוויה של המשתמשים והשימוש בה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 43. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לאמור בתקנון וכן חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או הפצת מסרים פוליטיים, ו/או חומרים פורנוגרפיים ו/או שיתוף “ספאם”.
 44. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שישותפו על ידו באמצעות או דרך האתר לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) .
 45. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בפונקציות השיתוף, ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלבנטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים.
 46. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע וברור לו כי עם העברת חומרים לאחרים באמצעות השימוש בפונקציית השיתוף, החומרים עשויים להגיע, למעשה, לידי כל אדם, וכי אין ולא יכולה להיות לאתר כל שליטה לידי מי יגיעו החומרים. לפיכך, למשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמה עקב הגעת החומרים לידי אחרים ו/או השימוש שיעשה בחומרים ע”י אחרים.
 47. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלאתר אין ולא יכולה להיות כל שליטה ביחס לחומרים שעשויים להישלח ע”י משתמשים ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ביחס לחומרים שעשויים להגיע אליו ע”י אחרים באמצעות פונקציות השיתוף ו/או ביחס לכל שימוש שלא כדין שיתבצע ע”י משתמשים בפונקציות השיתוף.
 48. המשתמש יהיה רשאי לבקש מהאתר למחוק ולהסיר חומרים שהועלו על ידו לאתר ו/או נשלחו על ידו לאחרים באמצעות פונקציית השיתוף. האתר תיענה לכל בקשה כאמור, אך באחריות המשתמש לוודא כי בקשתו אכן בוצעה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמחיקת חומרים שהועברו לאחרים באמצעות פונקציות השיתוף, תהיה מוגבלת וכי לאתר לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים ששותפו ע”י המשתמש, אך הועברו לגורמים נוספים ע”י מי שהמשתתף שיתף אותם.
 49. המשתתף מאשר כי ידוע לו שהאתר אינה יכולה לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפים אחרים באמצעות פונקציית השיתוף, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר ו/או מי מטעמה, ביחס לחומרים אליהם יחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשים אחרים, לרבות במקרים בהם משתמשים אחרים ישתפו חןמרים המנוגדים להוראת תקנון זה. על מנת להסיר כל ספק מובהר כי האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר.
 50. כאמור בסעיף 2 לתקנון זה, האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנון זה, בין ביוזמתה ובין כמענה לפניה או תגובה של צדדים שלישיים. למשתמש /ואו למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בגין כל פעולה בה תנקוט על פי סעיף זה.
 51. המשתמש מתחיב שלא לנקוט בכל פעולה, אשר עשויה לפגוע באתר ו/או בפונקציות השיתוף, ובכלל זה הוא מתחייב להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק. האתר תהיה רשאית לחסום לאלתר כל משתמש שיבצע איזה מהפעולות האמורות או כל פעולה אחרת שעלולה להסב נזק.
 52. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמש יהיה מחוייב בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
  
שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות
 53. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 54. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.
 55. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, אינם מתחיבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. האתר לא תישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.
 56. האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה האתר לא ישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.
 57. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותו של האתר תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של האתר, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.
 58. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 59. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את האתר, לפי העניין, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לאתר ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לאתר ו/או מי מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.


 60. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את האתר לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.
 61. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל: support@yoganow.co.il, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 62. האתר רשאי מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניו, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין


  שינוי\השעיה\הפסקה של תוכן
 63. אנו מבצעים שינויים שוטפים בשירות.זמינות התוכן, כמו גם פלטפורמות והתקנים תואמים שבאמצעותם התקנים זמינים, תשתנה מעת לעת. החברה, שומרת לעצמה את הזכות להחליף או להסיר כל תוכן והפלטפורמות העומדות לרשותך באמצעות השירות, כולל כותרות ספציפיות של תוכן, ולבצע שינויים אחרים באופן שבו אנו מפעילים את השירות. בנוסף, אתה מסכים כי מסיבות שונות, תוכן מסוים עשוי להיות זמין באמצעות פלטפורמה אחת לא יכול להיות זמין על אחר. אנו מקווים שלא לעשות זאת, אך אנו עשויים לשנות, להשעות או להפסיק - באופן זמני או קבוע - חלק מהשירות או את כולו (כולל התוכן והתקנים התואמים באמצעות השירות, ביחס לכל או לכל המשתמשים, בכל עת ללא בהודעתנו המתמשכת על השירות, אנו עשויים מעת לעת, ביחס לכל המשתמשים שלנו או לכל אחד מהם, להתנסות עם תכונות מסוימות או רכיבים אחרים של השירות, או להציע להם תכונות אחרות של השירות, כולל תכונות קידום מכירות, ממשקי משתמש, תוכניות, תמחור ופרסומות. אתה מאשר כי yogaNow.co.il, יכול לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של yogaNow.co.il בכל עת ללא הודעה מוקדמת.


  דמי מנוי ועמלות חד פעמיות לקורסים מקוונים
 64. החברה מציעה גישה למנויים המבוססת על מנוי לכיתות התנועה שלה ("כיתות") וכן רכישות חד פעמיות של קורסים המיועדים להורות לאדם הקשור לתחום לימוד מסוים או לנושא מסוים שניתן לצפות בו עבור ("קורסים מקוונים"). yogaNow.co.il שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להפריע או לתזמן מחדש כל תוכן yogaNow.co.il, מחלקה, או קורס מקוון. בכפוף לתשלום של כל עמלה אפשרית (כולל מסים רלוונטיים) ואת עמידתך בכל התנאים האחרים ש- yogaNow.co.il מציינת עבור השירות, yogaNow.co.il מעניקה לך זכות ורשיון מוגבל שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, כל עוד השיעורים ו / או קורסים מקוונים זמינים בשירות, לגשת, להציג, להשתמש ולהציג שיעורים ו / או קורסים מקוונים לשימוש פרטי לא מסחרי.
 65. תמחור עבור מנויים.כאשר אתה רוכש מנוי לאתר, תחויב בהתחלה בתעריף החל במועד חתימתך על הסכם מנוי. אם האתר מאוחר יותר מגדיל את המחיר של המנוי, yogaNow.co.il יודיע לך. העלאה זו תחול על התשלום הבא שנגרם לך לאחר ההודעה, ובלבד שקיבלת הודעה מוקדמת של עשרה ימים לפחות לפני ביצוע החיוב. אם תקבל הודעה מוקדמת של פחות מ -10 ימים, המחיר לא יחול עד לתשלום לאחר התשלום הבא.
 66. מנוי חינם אנו דורשים שתספק כרטיס אשראי או כרטיס חיוב תקפים ( "מקור תשלום" ) בעת ההרשמה לתקופת ניסיון ללא תשלום, על מנת להבטיח המשך גישה לחברות שלך לאחר תום תקופת הניסיון ללא תשלום ( "ניסיון חינם"). החברה לא תחייב את חשבונך עד תוקף תקופת הניסיון ללא תשלום ובלבד שלא ביטלת את חשבונך במהלך תקופת הניסיון ללא תשלום.אתה יכול להשתמש ב ניסיון חינם פעם אחת. yogaNow.co.il שומרת לעצמה את הזכות לסיים כל חשבון המשתמש או מנסה להשתמש ביוה חינם. בגלל שירות yogaNow.co.il מוצע באזורי זמן מרובים, עקביות, "יום" למטרות הסכם זה מתחיל בשעה 12:00 שעון ישראל ומסתיימת בשעה 59: 11 זמן של אותו יום קלנדרי. חשוב מאוד להבין כי לא תקבל הודעה מ yogaNow.co.il כי המנוי שלך ללא תשלום הסתיים וכי התשלום עבור המנוי שלך הוא פעיל. אם ברצונך להימנע מחיובים על אמצעי התשלום שלך, עליך לבטל את המינוי שלך לפני חצות הלילה ביום האחרון של תקופת הניסיון ללא תשלום.
 67. אין שיתוף מנויים. חברי yoganow אינם רשאים לשתף, לתת או למכור את הסיסמה או שם המשתמש שלהם לכל אדם או ישות אחרים. תצוגות מוגזמות או כניסות על ידי כל חבר יפורשו על ידי yogaNow.co.il כשימוש הונאה בשירות, אשר יביא לביטול מיידי של החברות ללא החזר כספי. כאשר אתה הופך לחבר אתה מסכים לקחת את כל הפעולות האפשריות כדי להגן על שם המשתמש והסיסמה שלך מפני שימוש הונאה. yogaNow.co.il שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל חבר שהוא סבור שנפגע, או נעשה בו שימוש מרמה, לפי שיקול דעתה.
  

סיום מנוי
 68. הסכם זה יישאר בתוקף מלא כל עוד הוא פורסם באתר.אתה רשאי לסיים את החברות שלך בכל עת, מכל סיבה שהיא, על ידי ביצוע באתר תחת הגדרות חשבון: או על ידי יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות . אם תבטל את החברות שלך לפני תום מחזור החיוב הרלוונטי, חשבונך יבוטל החל מהחודש הבא. לא תקבל החזר עבור תקופת החיוב הנוכחית.
 69. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את חשבונך או את הגישה שלך לשירות באופן מיידי, עם או בלי הודעה מוקדמת לך, וללא אחריות כלפיך, אם yogaNow.co.il סבור כי הפרת את תנאי הסכם זה.
 70. כשתסגור או תבטל את הפעלת החשבון או אם חשבונך יסתיים באופן אחר, יש לנו את הזכות, אך לא את החובה, לאחסן את הפרטים האישיים, ההגדרות, השיעורים שנשמרו והשלמתם ומורים שעשית. אלא אם כן מימשנו את זכותנו לסיים את חשבונך, תוכל להפעיל מחדש את חשבונך בכל עת על ידי יצירת קשר איתנו .
  צדדים שלישיים
 71. השירות שלנו מכיל תוכן בבעלות החברה ותוכן של מעניקי צד שלישי ל yogaNow.co.il, (כולל תוכן שסופק על ידי משתמשי השירות, כמתואר לעיל), המוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סוד מסחרי וחוקים אחרים.yogaNow.co.il, מחזיקה ושומרת את כל הזכויות. yogaNow.co.il,., מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, ללא רישיון להזרמה ו / או להציג את התוכן של yogaNow.co.il, וכל תוכן של צד שלישי הממוקם או זמין דרך השירות (למעט כל קוד תוכנה בו כמפורט לעיל) אך ורק עבור הפרטים האישיים שלך , שימוש לא מסחרי בקשר עם צפייה ושימוש בשירות. למעט תוכן שפורסם על ידך, אינך רשאי להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג, או למכור כל תוכן המופיע בשירות או באמצעותו. כל עסקה עם צדדים שלישיים הכלולים בתוך השירות או בקשר לשירות המסירה של מוצרים ושירותים או כל תנאי, תנאים, אחריות או מצגים אחרים הקשורים לצדדים שלישיים אלה, הם אך ורק בינך לבין אותו צד שלישי. yogaNow.co.il, אינה אחראית ולא אחראית לכל חלק של עסקאות או מבצעים כאלה. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו או למוצרים או לשירותים של צד שלישי כלשהו בשירות אינה מהווה המלצה או המלצה של צד שלישי זה או של המוצר או השירותים של צד שלישי זה על ידי yogaNow.co.il, או מי מעובדיה, נושאי המשרה, הקבלנים העצמאיים שלה , סוכנים או נציגים אחרים. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו בשירות ניתנת לך למטרות מידע בלבד. yogaNow.co.il, מעודדת אותך לנהל מחקר משלך בדיקת נאותות לגבי צדדים שלישיים כגון מוצרים אלה ושירותים שלהם. בעוד ש- yogaNow.co.il, פועלת על מנת להבטיח שהמידע על השירות קיים ומדויק, yogaNow.co.il, אינה מבטיחה את דיוק המידע הנכלל בו (כולל מידע המסופק על-ידי המדריכים) או את ההתאמה שלו למטרה מסוימת.
 72. אין השתמש בשירות למטרות מסחריות כלשהן, למעט כפי שאושר במפורש על ידי החברה.

כתב ויתור על אחריות
 73. אתה מסכים כי השימוש שלך בשירות יהיה על אחריותך הבלעדית.השירות והחומר מסופקים "כמות שהוא" וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. במידה המלאה המותרת על פי חוק, yoganow, נושאי משרה, מנהליה, עובדיה וסוכניה מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר לשירות, והשימוש בהם. yogaNow.co.il אינה מתחייבת או מצהירה לגבי הדיוק או השלמות של תוכן הוידאו או התוכן של אתרים המקושרים לשירות ואינה נושאת באחריות או בשגיאות (I) כלשהן, טעויות או אי דיוקים בתוכן, (II) פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מגישה ושרות של השירות,
 74. החברה אינה מתחייבת, או נושאת באחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צד שלישי באמצעות השירות או כל אתר מקושר או באנר כלשהו או בפרסום אחר, yogaNow.co.il לא תהיה צד אחראי על ניטור כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים.כמו עם רכישת מוצר או שירות תה צריך להשתמש בשיקול הדעת הטוב ביותר שלך.
  פרטיות
 75. בהסכמה לתקנון האתר, הגולש מסכים גם למדיניות הפרטיות של האתר -  המפורטת בדף מדיניות פרטיות.
  שינויים
   
 76. האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו אחריותך לעיין בשינויים להסכם זה.השימוש שלך בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמתך לתנאים המתוקנים.

 77. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת.אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות

 78. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.

מאות שיעורים, מבחר גדול של מורים, בחירה מתוך סגנונות שונים בכל מקום, בכל רגע, הזדמנות לתרגול עם מיטב המורים בארץ

הצטרפו עכשיו - 14 יום חינם